SOLN

321 _ وضو گرفته و شک کرده که طواف را از محل قطع ادامه داده

احکام طواف – ملحقات مناسک حج – پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع …

جواب : اگر نیتش شروع طواف از جای معین شرعی آن بود ولی خیال کرد که آن جا رکن … خیال کرد که موالات معتبر میان شوط های طواف از بین رفته است و یا شک کرد که از … جواب : اگر طواف را بعد از فوت موالات عرفی از سر گرفته باشد، صحیح است وگرنه … جواب : جواز فاصله انداختن میان طواف و نماز طواف بهوسیله طواف احتیاطی، محل اشکال است.

واجبات طواف – مركز تعليمات اسلامي واشنگتن

اگر محدث به حدث اصغر يا اکبر بوده و شک کند که وضو گرفته يا نه.

طواف

مسئله321‌‏‏:‏‏ كسي‌ كه‌ نمي‌تواند وضو بگيرد يا غسل‌ كند، اگر وقت‌ طواف‌ تنگ‌ باشد، … اگر کسی در بين‌ طواف‌ شك‌ كند غسل‌ جنابت‌ يا حيض‌ يا نفاس‌ انجام‌ داده‌ يا نه‌، بايد طواف‌ را … از همان‌ جايي‌ كه‌ قطع‌ كرده‌ ادامه‌ دهد، و اگر پيش‌ از اتمام شوط‌ چهارم‌ بوده‌، بايد طواف‌ را از اوّل‌ … به‌ شك‌ خود اعتنا كند و طوافش‌ صحيح‌ است‌، گرچه‌ از محل‌ّ طواف‌ بيرون‌ نرفته‌ باشد.

امام خمینی (س) – مسائل متفرقۀ طواف

اگر در حال طواف یا سعی یا در نماز شک کند که شوط ‏‎ ‎‏چندم و یا … از همان جا که طواف را قطع کرده بود،شروع کند ‏‎ ‎‏و باقی اعمال را ادامه دهد،یا نه؟‏.

طواف | مرکز تنظیم و نشر آثار آیت‌الله بهجت قدس‌سره

… باشد، طواف را قطع می‌نماید و تحصیلِ طهارت می‌نماید و همان جا آن را ادامه می‌دهد. … اگر کسی قبل از طواف یا در اثنای آن، شک کند که وضو یا غسل را انجام داده یا نه، باید … اگر قبلًا با طهارت بوده مثلًا وضو گرفته بوده و شک کند که آیا وضوی او باطل … قطع نماید و لباس یا بدن را تطهیر نماید و طواف را از همان جایی که قطع کرده بوده، …

فصل چهارم: طواف

زنى با شوهرش كه يك دور طواف را انجام داده بود، نيت طواف كرد و با او ادامه داد …

مناسك حج – پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سبحانی

محل احرام عمره ى مفرده. 56 … طواف ميان بيت و مقام ابراهيم … احكام بانوان در طواف … كسى كه گمان مى كرد بالغ نيست، و به نيّت حج مستحب محرم شد، بعد معلوم گشت كه به هنگام احرام، … لذا قدمى به جلو رفته و آن را برداشته و طواف را ادامه داده، در اين صورت به شك خود اعتنا نكند. … ولى وضو گرفتن قبل از طواف بر او واجب است، چه خون قطع گردد يا نه.

بخش 6 | حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

2ـ پاك بودن از حدث اصغر و اكبر (وضو داشته باشد و اگر غسل واجبي دارد انجام دهد.) … آية الله وحيد: اقوي آن است كه طواف در دورتر از حدّ مطاف جايز است ولي براي كسي كه … كار آن ها، از آن جا كه طوافش را قطع كرده بود به طوافش ادامه بدهد و صحيح است. … بعد از طواف يا بعد از تجاوز از محل در عدد شوط ها يا صحت آن ها شك كند اعتنا نكند.

احکام حج عمره مفرده مطابق با نظر مرجع عالیقدر شیعه آیت الله …

جواب: در عمره مفرده، هرگاه قبل از گذشتن ماهى که در آن عمره انجام داده، خارج شود و … مسأله 21) محل بستن احرام عمره، ادنى الحل یعنى اولین نقطه خارج از حرم است و جایز است از … مسأله 77) اگر پس از پوشیدن لباس احرام و پیش از گذشتن از میقات، شک کند که … در این صورت طواف را قطع نموده و طهارت گرفته و طواف را از همانجا که قطع نموده، ادامه میدهد.

استفتائات (فارسي) – ج1 – معهد الخوئي

لازم است روزه …

احکام طواف-طواف – پورتال انهار

جواب: هرگاه کسی مشغول طواف واجب باشد و وضوی او باطل شود، تجدید وضو می کند و باز می … سؤال: کسی که به نیت هفت شوط طواف کرده بعد معلوم شد هشت شوط آورده است، به او … سؤال: نسبت به این که زن مى تواند طواف را مقدّم بدارد آیا صرف شک در وقوع طواف در … آیا مى تواند طوافش را از همان جا که قطع شده ادامه داده، سپس بقیّه اعمالش را بجا آورد؟

رساله الکترونیکی

وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺑﺎران اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ آﺑﻰ ﻛﻪ … آﺑﻰ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮن ﻳﺎ ﺑﻮل در آن رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻮ ﻳﺎ رﻧﮓ ﻳﺎ ﻣﺰه آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده … اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺷﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻣﺨﺮج را ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﺮده ﻳﺎ ﻧﻪ … و در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﻴﺮون آوردن ﺧﻮن و ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﺤﻞّ ﺟﻬﺖ وﺿﻮ ﻳﺎ ﻏﺴﻞ ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺎﺷﺪ … ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻃﻮاف واﺟﺐ وﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ـ ﻛﻪ وﺿﻮ در آن دو ﺷﺮط ﺻﺤ ﺖ اﺳﺖ … ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻚ ﻧﻤﺎز را اداﻣﻪ دﻫﺪ.

احکام طواف – ویکی فقه

چنانچه شک در صحّت به جا آوردن دورها پس از گذشتن از محل آن در اثنای طواف باشد، آیا مطلقا به … در طواف مستحب، چنانچه قطع از روی عذر باشد، از همانجا که قطع کرده، ادامه می‌دهد؛ اما اگر … و اگر قطع پس از دور چهارم باشد، اختلاف است که آیا طواف را ادامه داده و به اتمام …

كتاب احكام الشريعه جلد 1 در عبادات ( طهارت) وضو – نسخ دات نت

بعد از نیت و احاطه ی آب بر اعضای وضو ، واجب است تا پایان وضو از ریزش آب …

ت ا – بنیاد فقه و معارف اهل البیت

اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻗﺒﻞ از رﻛ. ﻮع ﻧﻤﺎز ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آب. دارد،. آﻳﺎ. ﺗﻴﻤﻢ او ﺻﺤﻴﺢ. اﺳﺖ. و ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را اداﻣﻪ دﻫﺪ؟ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ از رﻛﻮع. ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻲ دارد ؟ :ﭘﺎﺳﺦ. در ﻫﺮ دو ﻓﺮض. ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را ﻗﻄﻊ ﻛ. ﻨ. ﺪ و ﺑﺎ وﺿﻮ ﻳﺎ ﻏﺴﻞ.

فصل ششم: مسائل وضو – گروه نرم افزاری آسمان

افرادي که به علّت قطع نخاع و یا علل دیگر نمیتوانند خودشان غسل کنند و … جواب: خون کمرنگ و لکه در ایّام عادت اگر سه روز متوالی ادامه یابد در حکم عادت است؛ … نمازگزاران نباشد مانعی ندارد، و اگر آن را از مسجد جدا کرده و محلّ کسب و کار قرار …

در مزدلفه

زمانی که شخص عمره‌گزار به محل میقات رسید مستحب است غسل بزند و خود را پاک نماید، … وقتی که نزدیک کعبه، خانه خدا رسید لبیک گفتن را قطع می‌کند و به طرف … که بعد از وضو آن دورهایی که قبل از باطل شدن وضو انجام داده را به حساب بیاورد و ادامه آن … دور طواف کرده، آن را دو دور قرار می‌دهد، اگر شک کرد که سه دور یا چهار دور انجام داده آن را بر …

دریافت نسخه PDF مناسک حج

ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺞ ﻳﺎ ﻋﻤﺮﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﺍﮔﺮ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻠﺒﻴﻪ ﺭﺍ. ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﻭ ﮔﺮ … ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻰ 55 ـ … ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺞ ﻭﺍﺟﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ، ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﺞ 80 ـ … ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ … ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﻨﺎﻯ ﻃﻮﺍﻑ ﺷﻚ ﻛﻨﺪ ﻭﺿﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺑﺎﻳﺪ 294 ـ … ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻄﻬﻴﺮ، ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ … ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻤﺮﻩ ﻋﻘﺒﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻣﻲ.

توضيح المسائل الكامل المخرج.indd

ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻛﻤﻲ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺮﺿﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﭘﻬﻨﺎ. ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻨﺪ، ﺁﻧﮕﺎﻩ … ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻚ ﻛﻨﺪ ﺁﻳﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻭﺿﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، (ﻣﺴﺄﻟﺔ ۸۵) … ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻭﺿﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. … ﻭ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ … ﻧﻤــﺎﺯ، ﺭﻭﺯﻩ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻪ ﻣﺸــﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﻃﻬﺎﺭﺕ (ﻣﺴــﺄﻟﺔ ۲۰۰) … ﻛﺮﺩ، ﻭ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﴼ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر