SOLN

پرونده ویژه| نقش آیپک در عرصه سیاسی آمریکا

پرونده ویژه| نقش آیپک در عرصه سیاسی آمریکا :: پایگاه …

یکی از ویژگی‌های بارز آیپک در واشنگتن که زبانزد خاص و عام است، مطلع‌شدن آن از کوچک‌ترین مسائل درباره اسرائیل است. هر مطلبی که درباره اسرائیل …

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

پرونده ویژه| نقش آیپک در عرصه سیاسی آمریکا. چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵ ق. … معرفی کتاب| آلمان نازی، گناهکار ابدی. يكشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۹، ۰۷:۰۰ ب.ظ …

نقش لابی آیپک در دستگاه سیاست گذاری آمریکا – آفتاب

سیاست خارجی امریکا پیوند مستحکمی با نقش گروههای نفوذ و لابی های قدرت مند … ایپک توان بالایی در بازیگری در عرصه سیاسی امریکا بر خوردار هستند. … لابی ایپک مجبور به صرفنظر از این موضوع گشت و پرونده تشکیل کشور …

بررسی جایگاه و نقش ایپک در روابط دوجانبه اسراییل و آمریکا …

نقش کلیدی را در کمیته امور عمومی امریکا و اسراییل (ایپک)مدیر اجرایی به دست … در عرصه سیاسی تبدیل شد که سیاستمداران و مردان حکومتی امریکا از شنیدن … که در حال بررسی پرونده جاسوسی یکی از تحلیلگران برجسته پنتاگون …

نقش لابی آیپک در دستگاه سیاست گذاری آمریکا – ویستا

سیاست خارجی امریکا پیوند مستحکمی با نقش گروههای نفوذ و لابی های قدرت مند ثروت و … خصوصا ایپک توان بالایی در بازیگری در عرصه سیاسی امریکا بر خوردار هستند. … که با خشم و نگرانی لابی ایپک مجبور به صرفنظر از این موضوع گشت و پرونده …

سیاست آمریکا و دست‌های پشت پرده‌ای به نام آیپک | پایگاه …

این لابی نقش عمده‌ای را در ایجاد اسرائیل و اعمال نفوذ قوی در سیاست … در آمریکا از جمله آیپک، بر خلاف تمامی لابی‌های دیگر فعال در عرصه سیاست …

نقش ۲۰۰۰ لابی صهیونیستی در سیاست‌های آمریکا – YJC

«لابی» گروه دارای منافع ویژه هستند که برای رسیدن به منافع خود به دنبال ایجاد … با توجه به نفوذ و قدرت آمریکا در عرصه روابط بین‌الملل، توجه آنها به این کشور جلب شد. … آیپک پرنفوذترین گروه لابی اسرائیل در ساختار سیاسی آمریکا است که در دهه 1950 … صفر تا صد پرونده فساد شاه سعودی در دوران جوانی/ بَد مستی و …

افشاگری عضو سابق آیپک درباره دیپلماسی مخفی … – Magiran

«کنث وایزمن» مسئول امور ایران در آیپک که در سال ۲۰۰۵ به اتفاق «استیو روزن» یکی دیگر از اعضای … هایی از آن را منتشر کرده، به اقدامات آیپک در عرصه های سیاسی و اقتصادی آمریکا پرداخته شده است. … البته مسئله (پرونده جاسوسی) بیشتر مربوط به عراق بود تا ایران. … از آنها بازجویی شد، به ویژه که بسیاری با احمد چلبی تماس داشتند.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی – نقش لابی آیپك در دستگاه سیاست …

سیاست خارجی امریكا پیوند مستحكمی با نقش گروههای نفوذ و لابی های قدرت مند ثروت … خصوصا ایپك توان بالایی در بازیگری در عرصه سیاسی امریكا بر خوردار هستند. … و نگرانی لابی ایپك مجبور به صرفنظر از این موضوع گشت و پرونده تشكیل كشور …

ﺑﺮاي اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻻﺑﻲ وﺟﻮدي ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪي « ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﺮان » ﻳﺎزد

. داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه … ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ رژﻳﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻨﺰوي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﺮان در ﻋﺮﺻﺔ ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي و ﺑﻴﻦ … ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﭙﻚ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ،. ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ … ﺗﺤﻮل ﻳﺎد ﺷﺪه از ﻳﻚ ﺳﻮ در ﻓﻀﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوﻧﺪة ﻫﺴﺘﻪ. اي اﻳـﺮان و …

اسرائیل – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با شکل‌گیری جنبش سیاسی صهیونیسم در سال ۱۸۹۷ و بیانیه بالفور در سال ۱۹۱۷ … کارگری تشکیل شد و در همان دهه به حزب مسلط در عرصه سیاسی این کشور بدل شد و در … ۱۰۸ میلیارد دلار بالغ شده‌است که آی‌پک (کمیته روابط عمومی آمریکایی اسرائیلی) … Wayback Machine, Israel Central Bureau of Statistics; ↑ “Localities File” (XLS).

بررسی جایگاه و نقش ایپک در روابط دوجانبه اسراییل و آمریکا

نقش کلیدی را در کمیته امور عمومی امریکا و اسراییل (ایپک)مدیر اجرایی به دست … در عرصه سیاسی تبدیل شد که سیاستمداران و مردان حکومتی امریکا از شنیدن … که در حال بررسی پرونده جاسوسی یکی از تحلیلگران برجسته پنتاگون …

اصل مقاله 355.43 K – فصلنامه مطالعات بین المللی

باز کردن پرونده … آمریکا عرصه را بر ایران در منطقه تنگ تر کند تا از نفوذ جمهوری اسلامی بکاهد و با ضعيف.

ﻫﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻨﺶ – فصلنامه مطالعات راهبردی

ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس، ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـﺶ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﻌـﺎﻣﻼت. ﺗﻨﺶ. آﻟﻮد دو ﮐﺸﻮر ﻣﯽ. ﭘﺮدازﯾﻢ … ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده. اي در ﻋﺮﺻﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ . ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ اذﻋـﺎن ﺑـﺴﯿﺎري از … ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ. اي، دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﮑﺮراً اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﺤـﺖ. ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ … اﯾﭙﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ در اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺷـﻬﺮت. دارد، از ﭼﻨﺎن …

سرنوشت انتخابات آمریکا در دستان شهروندان آمریکایی یا …

حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، تغییراتی در سیاست … ها در عرصه تصمیم گیری این کشور؛ اکنون این پرسش مطرح شده که آیا آمریکا کشور مستقلی است؟ … مربوط به خود آمریکایی ها، اما نکته حائز اهمیت، نقش لابی هایی است که در … درخواست نشست با آیپک، تشکیلات اصلی و بزرگ لابی یهود در آمریکا …

ﺷﻴﺮازﺗﺮاول – روزنامه اطلاعات

ﮔﺮا و اﻓﺮاﻃﻲ ﺟﻬﺎن در دو اﺟﻼس آﻳﭙﻚ و ﻛﻨﮕﺮه دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻨﮓ. اﻓﺮوزاﻧﻪ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﮔﻮش … ﺣﺘﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﻢ ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ اي اﻳﺮان را ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪه. ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. … ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪن ﻣﺬاﻛﺮات ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﺎ اﻳﺮان ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ …

غرب از رؤيا تا واقعيت(5) معماران امپراتور (چه كسي بر امريكا …

نقش آيپك در جاسوسي ها و مداخله هاي خارجي امريكا · [اوباما] محصور در اسطوره و فريب … به نفوذ بالاي جاسوسي آنان در امريكا پرداخته است و در نهايت، سياست خارجي امريكا را … پس در انديشه شدند تا نفوذ خود را به عرصه رسانه، هنر و فرهنگ و تجارت گسترش دهند. … پرونده بن آمي كاديش از جمله مواردي است كه بايد به پرونده پولارد و بسياري موارد …

اوباما و نقش لابي صهيونيستي در تخريب روابط ايران و آمريكا

اگر چه در كنار ايپك نمي‌توان از كميته عمل ملي (NACPAC)، موسسه يهودي امور امنيت ملي … راس حداقل در طول 2 دهه اخير در عرصه سياسي آمريكا در مواجهه با ايران ظهور نكرده است. … كن‌هاي لابي اسرائيل و رابط‌هاي خلوت كلينتون، رئيس‌جمهور سابق در پرونده جنجالي …

برچسب ها – نقش لابي صهيونيستي – خبرگزاری رسا

لابی صهیونیستی آیپک در آمریکا را زیر سؤال برده بود… نقش مشکل&zwnj ساز لابی&zwnj گران در سیاست آمریکا تأکید کرد. … اسناد غرب علیه پرونده هسته‎ای ایران را اسرائیل جعل کرده است … به لابی های صهیونیستی که در عرصه بین الملل برای.

نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ایپک – موعود

كمیته روابط عمومی آمریكا و اسرائیل (ایپك) از باراك اوباما به دلیل حمایت‌ ویژه‌اش از رژیم … در آمریكا به ویژه بعد از اظهارات میت رامنی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریكا مبنی بر … و بعضا افشای مشکوک اقدامات آیپک در تاثیر گذاری منفی بر سیاست خارجی دولت امریکا … البته مسئله (پرونده جاسوسی) بیشتر مربوط به عراق بود تا ایران.

«برجام» در فضای سیاسی آمریکا سونامی ایجاد کرده است – عطنا

کیوان حسینی: جریان تصمیم سازی در عرصه ی سیاست خارجی آمریکا یکی … نتانیاهو در چارچوب پرونده ی هسته یی توانست بسیج سیاسی و اجتماعی ایجاد … در این میان شما نظر شما در خصوص همراهی لابی آیپک با جمهوریخواهان و نقش آنها در …

تمام ناکامیهای آقای «تغییر» در عرصه بین الملل – The Old …

اوباما این روزها با مشکلات زیادی در عرصه سیاست خارجی آمریکا مواجه است . … روی این مسئله به صورت پرونده ویژه برای پیروزی در عرصه سیاست خارجی فکر نکند و … را بر روی مسایل دیگری قرار داده و سعی دارد به هر ترتیب توجه و عنایت ویژه لابی آیپک …

12کریمی فرد – فصلنامه سیاست

اجرایی در آمریکا، اتخاذ سیاست خصمانه این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران و تشدید فعالیت. مخالفین … بازیگران در عرصه سیاسی ایران با نقش ها. و جایگاه های … در مسئله پرونده هسته ای، غرب با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل. متحد و صدور … لابی های مخالفان جمهوری اسلامی (لابی آیپک، لابي اعراب و…) مهیا شد.

شورای ملی ایرانیان آمریکا – نایاکخبر نگاران و مقاله نویسان …

حامی جنگ و افزایش فشار تحریمها – در پیشبرد اهدافش به ویژه در …

در مورد لابی صهیونیستی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

فوری/ غیررسمی: پرونده انتخابات در #تبریز بسته شد · غیررسمی/حجت … آمریکا و رژیم صهیونیستی موسوم به آیپک طی بیانیه ای… در نشست … لابی های صهیونیستی در سیاست آمریکا با ۴۰۷ رأی موافق… فشارها علیه « ایلهان عمر» قانونگذار آمریکاییِ منتقد نقش لابی. … پنهان لابی پرخطر صهیونیست ها در عرصه سیاست خاورمیانه رو.

رئالیسم نئوکالسیک و سیاست خارجی آمریکا – رهیافت های …

Kappen, 1993(. کاپن. بدون توجه کافی به نقش گروه ها و تأثیر آن بر ساخت سیاست خارجی آمریکا، نقطه. تمرکز خود را بر … نویسندگان با اشاره به نقش بسیار حساس البی جی استریت در پرونده هسته ای. ایران )Kornbluh, 2016( و آیپک به عنوان یک متغیر زیرسیستمی در روابط ایران.

اصل مقاله 672.56 K – پژوهش های راهبردی سیاست

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دو کنشگر مهم در عرصه جهانی اند که از نقشی … بازیگر مهم و تأثیر گذار در عرصه جهانی هستند که نقش آنها در ترتیبات و معادلات جهانی … کردند مذاکرات با ایران به بن بست رسیده و در ژانویه ۲۰۰۶ خواستار ارجاع پرونده … در اجلاس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک)” اعلام کرد: اولویت نخست …

دولت آمریکا چگونه در سیطره صهیونیست‌هاست؟ + شلدون آدلسون …

… حال هر قدر که به نقش این سرمایه دار صهیونیست در عرصه سیاست آمریکا و … آیپک و افرادی چون آدلسون در میان نمایندگان کنگره و دولت بوش، پرونده …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر