SOLN

تحقیق بررسی ویژگی های دختران فراری از منزل

بررسي ويژگي هاي روان شناختي و عوامل زمينه اي مرتبط با …

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي ويژگي هاي روان شناختي و عوامل زمينه اي مرتبط با فرار دختران از منزل در شهر همدان.

تحقیق بررسی ویژگی های دختران فراری از منزل | free1

فهرست مطالب : تعریف فرار. عوامل دخیل اقدام به فرار کودکان و نوجوانان. اقسام فرار. نظریه های مختلف شناخت رفتار. فرار از نظر روانکاوی. فرار از نظر …

بررسی ویژگی های روانشناختی زنان و دختران فراری شهرستان …

3،4. ﭘ ). ﺪﯾﺪه ﻓﺮار از. ﻣﻨﺰل. ﺑﻪ وﯾ. ﮋ. ه در دﺧﺘﺮان. و زﻧﺎن از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻣﻬ. ــ. ﻢ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳ. ــ. ﻂ … ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ. ـ. ﺮ ﺑﺮرﺳ. ــ. ﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي. ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﻮد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ( ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬ

ﻫﺎي زﯾﺮ، ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري و ﻏﯿﺮﻓﺮاري وﺟﻮد دارد … از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ … ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي رواﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﻣ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣ

2 … 89 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮار.

دختران فراری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اجتماعی و اقتصادی …

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ

ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻱ ﻓﺮﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ … ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺎﻥ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺍﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻳﻲ. ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ … ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ.

مقایسه سیستم‌های فعال سازی/بازداری رفتاری‎ ‎دختران فراری …

ولی در کنار این عامل ویژگی های شخصیتی و انگیزه فردی نیز در ایجاد این معضل نقش … نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت دو گروه دختران فراری و دختران … داشته است تا به بررسی عوامل شخصیتی دخیل در فرار دختران از منزل بپردازد.

دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري / ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺴﺘ – زن و مطالعات …

ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ ﻋﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ. ﻫﺎي آن را ﻣﯽ. ﺗﻮان در. ﻓﻘﺮ. اﻗﺘﺼﺎدي، از ﻫﻢ … ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﭙﺮدازد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪي ﺑﻪ …

مقالات مرتبط با فرار از منزل – پایگاه مجلات تخصصی نور – …

بررسی ویژگی های روان شناختی و عوامل زمینه ای مرتبط با فرار دختران از منزل در شهر همدان. نویسنده : خرم آبادی، یدالله؛ فرخی، نور علی؛. مجله: پژوهش نامه نظم و امنیت …

بررسی ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی زنان و دختران …

ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﻧﮕﻬﺪاري … 4/40%. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮار. از ﻣﻨﺰل و. 4/23%. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع را ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺮر.

پایان‌نامه: بررسی عوامل موثر بر فرار دختران از منزل – جویشگر …

[کارشناسی ارشد] … باتوجه به ویژگی های طرح شده می توان فرار دختران از منزل بخصوص در جامعه ایران را …

دریافت با قیمت پایین: بررسی علل فرار دختران 15 الی 18 …

دریافت با قیمت پایین: بررسی علل فرار دختران 15 الی 18 سال از خانه … بنابراین از اینگونه تحقیقات كه علل فرار دختران از منزل را شناسایی می‌كند اقدام اساسی جهت …

اصل مقاله – فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه

دختران فراری به خاطر شرایط خاص خود مورد انواع سوء استفاده هاقرار. می گیرند و … مساله ی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی خانوادگی موثر بر فرار دختران از منزل به عنوان.

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در – مجله اصول …

ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮد . روش. ﺎﮐ. :ر. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﯾﺴﮏ ﻓﺮار از. ﻣﻨﺰل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد …

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد … این بررسی توصیفی بر روی 42 دختر فراری و 42 دختر عادی شهر کرج در سال … بر اساس یک تعریف که به طور گسترده‏ای مورد توافق است، اعتماد عبارت است از یک …

بررسی عوامل موثر در فرار دختران از خانه – تنظیم خانواده

تحقیقات نشان می دهد که سردی روابط عاطفی والدین ،‌متارکه ، طلاق ، وجود ناپدری و نامادری … توان مالی خانواده های آسیب پذیر ، آموزش به خانواده ها و جوانان در خصوص ویژگیهای دوران … بر اساس مطالعه ها و بررسی های انجام شده، در تعداد زیادی از دختران فراری ، این …

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺷﺨ – دانشگاه تبریز

ﺆ ﻣ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺯ. ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ. ۶۰. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ. ۱۸. ـ. ۱۲. ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ … ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﺭﺯ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ. ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ. (. ﺑﺎﺯﻳﺎﺭﻱ، … ﺭﺳﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭﻭﻥ. ﮔﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻏﻴﺮﻓﺮﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ …

مقایسه نیازهای روان شناختی بنیادی و تنظیم عاطفی دختران …

هدف اساسی این پژوهش مقایسه نیازهای روانشناختی بنیادی و تنظیم عاطفی دختران فراری و بهنجار بود. جامعه آماری شامل دختران فراری و دانشآموزان دختر بهنجار مقطع دبیرستان در شهر … بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی،عوامل تنیدگی زا، شیوه های مقابله ای و … مقایسه عملکرد خانواده، دختران اقدام کننده به فرار از منزل با گروه شاهد در شهر …

پایان نامه بررسی عوامل فرار دختران از خانه – ویکی پروژه

بنابراين از اينگونه تحقيقات كه علل فرار دختران از منزل را شناسايي مي‌كند اقدام … (1379) تحقيقي پيرامون بررسي ويژگيهاي شخصيتي دختران فراري از منزل، زير …

بررسی ویژگی‏های روان‏شناختی و عوامل زمینه‏ای مرتبط با فرار …

بررسی ویژگی‏های روان‏شناختی و عوامل زمینه‏ای مرتبط با فرار دختران از منزل در شهر همدان. نویسنده, خرم آبادی یدالله ,فرخی نورعلی. منبع, پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي …

بررسی ویژگی های روان شناختی و عوامل زمینه ای مرتبط با …

پژوهش حاضر به منظور «بررسی ویژگی های روان شناختی و عوامل زمینه ای مرتبط با فرار دختران از منزل در شهر همدان» صورت گرفته که از لحاظ هدف از نوع پژوهش های …

بررسي تأثير آموزش مهارت های حل مسئله در كاهش تمايل به فرار …

هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارت های حل مسئله درکاهش تمايل به فرار، ميزان تنيدگي، عزت … بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي و ميزان تنيدگي در دختران فراري و عادي. … بررسي علل اجتماعي فرار مجدد دختران از منزل با تأکيد بر نقش خانواده.

خانه فرار دختران از عوامل موثر بر

انواع آسيب. هاي اجتماعي و دست. يابي اندك و محدود به منابع ارزشمند اجتماعي. همراه است. آن. چه در اين پژوهش مورد بررسي است. ،. شناخت عوامل اجتماعي و. رواني م. ؤ. ثر بر فرار …

اصل مقاله 464.02 K – فصلنامه علوم اجتماعی – دانشگاه آزاد …

بررسی علل اجتماعی بروز فرار دختران از منزل (مطالعه موردی شهرستان. اردبیل) … پدیده فرار از خانه از مقوله های جدی در حوزه آسیب های اجتماعی تلقی می شود که مهار … انحرافی از طریق معاشرت با اغیار، یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند.

دانلود مقاله دختران فراری

قیمت 8700 تومان در 27 صفحه.

(PDF) بررسی عوامل درون خانوادگی مؤثر بر خانه گریزی دختران …

ﺟﺎﻣﻌﻪ ‫آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ‪ ،‬دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري و ﻋﺎدي ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در ﺳﺎل ‪ ،1390‬و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ‪ 60‬ﻧﻔﺮ‬ … 1390ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان ‫از ﻣﻨﺰل در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان‪ .‬‬ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر